General Data Protection Regulation

The content of the following text is in Polish. It will be translated before May 25, 2018, when the new General Data Protection Regulation becomes effective in Poland.

Informujemy, że mając na uwadze ochronę danych osobowych naszych Pracowników, Kandydatów do pracy, Współpracowników, Kontrahentów w zakresie prowadzonej działalności spedycyjnej, transportowej, logistycznej i magazynowej zakres przetwarzanych danych został ograniczony do minimum.


Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy przez stronę którą dane dotyczą jak i i innych prawnie uzasadnionych celach czy obowiązkach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


Nie prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania a przetwarzanie danych odbywa się przy stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO.


Zbierane dane, to w szczególności dane takie jak :


 1. imię i nazwisko,
 2. NIP,
 3. REGON,
 4. nr telefonu,
 5. nr rachunku bankowego,
 6. adres.

Dane zbierane w przypadku pracowników są to dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę w tym określone w Kodeksie Pracy oraz dane niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na pracodawcy.


W przypadku danych pracowników przetwarzane są dane zwykłe jak i w uzasadnionych przypadkach dane szczególnych kategorii (dane niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze takie jak ocena zdolności do pracy, zwolnienia lekarskie).

Przetwarzanie danych odbywa się mając na uwadze wspomniane przepisy RODO w tym na podstawie upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania. Osoby przetwarzające zobowiązały się również do zachowania poufności danych a maksymalizację ochrony zapewnia również Polityka Ochrony Danych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym i środki w nich zawarte. Środki te mają na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w systemach informatycznych jak i danych w formie papierowej przed ich nieupoważnionym dostępem, utratą czy modyfikacją.

W zakładce RODO znajdą Państwo informacje na temat przetwarzanych danych oraz praw w związku z tym przysługujących.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH (ZWYKŁYCH)


Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Welz Polska Spółka z o.o..

Adres do korespondencji: 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 39A.

Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: office@welz.com.plDane osobowe będą przetwarzane przez Welz Polska Spółka z o.o. w szczególności:

 1. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy);
  2. b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 2. 2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Welz Polska Spółka z o.o., tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
  1. a) marketingu produktów lub usług własnych;
  2. b) dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń;
  3. c) wykonania umowy.

 3. 3. Na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
  1. a) przekazywania klientowi informacji o zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi.

 4. 4. Na potrzeby rekrutacji i zatrudniania pracowników:
  1. a) rekrutacja i zatrudnianie pracowników na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) (na żądanie działań dla zawarcia umowy, bez zgody w wykonaniu umowy), jak i obowiązkowo na podstawie art. 22¹ Kodeksu pracy, art. 6 ust.1 lit c), e) RODO, art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. 1) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  2. b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
  3. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  4. d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych.

 2. 2) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 3. 3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 4. 4) Dane pracowników wynikające z obowiązku archiwizacji (akta osobowe pracownika przechowywane przez 50 lat), na potrzeby rekrutacji usuwane niezwłocznie po jej zakończeniu.


Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. 1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

 2. 2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

 3. 3) Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.

 4. 4) Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

 5. 5) Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.

 6. 6) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

 7. 7) Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 8. 8) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 9. 9) Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska.

Prawa wymienione w pkt. 1-6 i pkt. 8-9 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt mailowy z Administratorem lub na adres siedziby.Kategorie odbiorców danych: partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. e-mail, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).


Informujemy również, że w przypadku wykonania umów (art. 6 ust.1 lit. f RODO) posiadamy dane osobowe które pozyskano od pracodawcy w związku z wypełnianiem przez Pana/Panią obowiązków pracowniczych i zajmowanego stanowiska przy wykonaniu umowy ze wskazanym Administratorem. W tym przypadku kategorie odbiorców danych zostały ograniczone do niezbędnego minimum, do podmiotów związanych z wykonaniem umowy w tym z przygotowaniem przepustek, jak i ewentualnego dochodzenia roszczeń (kancelarie prawne, firmy windykacyjne).


Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).